Bienále Benátky

POLOČAS ROZPADU   24  25  26 

absorbing modernity a FUNDAMENTY

Hodně zjednodušeně základní téma kurátora Rema Kolhaase, který pokládá otázku,kde se v architektuře za posledních 100 let ztratila národní specifika.

Soustředily jsme se  na hledání nosného téma.Studii jsme nazvaly POLOČAS ROZPADU,poukazovaly jsme na aktuální téma bourání budov  24,25 a 26 v památkové zóně Zlína.

„Jsou dva druhy krásy – přirozená a navyklá. Přirozená má původ v geometrii spočívající v souměrnosti, tedy    v podobnosti a proporcích. Navyklá krása se rodí užváním – to, co dobře známe, v nás vyvolává sympatie, byt by to samo o sobě nebylo krásné. To může být častým zdrojem pochybení , v pravém testu však vždy obstojí pouze přirozená, tedy geometrická krása. Geometrické útvary jsou přirozeně krásnější než nepravidelné: nejkrásnější je čtverec a kruh, poté rovnoběžník a ovál. Pouze dvě polohy přímých linií jsou krásné: svislá a vodorovná.Tak je tomu od přírody, a proto to nelze změnit. Co není vzpřímené, nemůže být pevné. „

               Sir Christopher Wren, Parentalia ▪¹

Pokud se chceme pokusit hledat odpověd na otázku,proč na počátku 21.století architektura postrádá signifikantní místní prvky, musíme se vrátit  k počátkům architektury – k Vitruviovi. Z jeho rozsáhlého díla je pro nás aktuální zejména  I.kniha o stavitelství (Obsah stavitelství.Vzdělávání stavitelů)

Stavitelství se podle Vitruvia sestává  z :

1. Ideového usměrnění –  koncept – ordinatio(lat.) – taxis(ř)

2. Rozvržení  –    půdorys –  dispositio (lat) –  diathesis(ř)

3. Eurythmie  –  příjemný dojem z členění stavby

4. Symetrie  –  soulad článků díla navzájem, správný poměr jednotlivých částí a celkového útvaru

5. Ladnosti  –  dekor – vyváženost  zjevu díla

6. Hospodářské rozvahy – distributio (lat.) –  oikonomia (ř) –  rozumnou úsporností řízené stanovení stavebních nákladů    ▪²

A cílem je, aby stavba splňovala všechny tyto požadavky. Věci technického a praktického rázu, které  jsou pro něj prvořadé, jsou doplńeny hledáním souladu, poměru mezi jednotlivými částmi a jejich vztahu k člověku. 

Právě tento cíl, splnění všech 6 bodů v dnešní architektuře postrádáme.

II. ČASOVÁ OSA

20. století a Československo. Rok 1918 vznik samostatného státu a Rondokubismus. Jedná se o hledaný národní styl? Přes všechnu jedinečnost Kubismu i Rondokubismu se domníváme, že není.

Čechy byly vždy silné v průmyslu a později Československo i v průmyslovém designu, ve kterém v 60.letech patřilo ke světové špičce. Proto je pro nás národní specifikum svázáno s reflexí průmyslového designu do architektury, potažmo s průmyslovou architekturou samotnou.  Ideální příklad, jehož vznik se datuje cca do roku 1914 a v dnešní době aktuální, kromě jiného, svými avizovanými demolicemi je ZLÍN.

Paralelně je zajímavý rozvoj Zlína a jeho satelitů po celém světě.

III. KONCEPCE

Jádro expozice tvoří hranol (viz.FRAGMENT) umístěný v ose pavilonu.

Cihly a výplně otvorů jsou fragmenty z původních budov 24, 25, 26 určených k demolici.

FRAGMENT je doplněn časovou osou na obou podélných stěnách jsou ve světelných bublinách instalovány fotografie, textová část. Část podlahy směřující k FRAGMENTu je pokryta Zlínolitem s úryvkem z textu o Baťovi.▪³ Pro reflexi návštěvníků a jejich nápady na nové využití baťovských okrsků slouží černá tabula za cihelnou zdi na stejnou šířku modulu 6,15m.

V expozici se prolínají tyto roviny :

1. FRAGMENT JAKO FUNDAMENT

Fragment Baťových staveb –  kvádr v modulovém systému 6,15 x 6,15 m vyplněn původním cihelným zdivem, původními rámovými okeními výplněmi, podlahou Zlínolit a typickým žebírkovým  stropem, /(dále jen FRAGMENT)  

2. FRAGMENT X VITRUVIUS

Vnímání  FRAGMENTU v kontextu 6.Vitruviových bodů (viz.výše).

např. :

– koncept a půdorys v roce 2014

– členění jednotlivých článků a celkový dojem

3. ZLÍN X SATELITY

Rovina badatelská : srovnání baťových staveb z hlediska materiálu na šesti příkladech : Zlín a pět vybraných satelitů (např.  1. Švýcarsko (Möhlin) jako prvni satelit, 2. Slovensko (Partyzánské),  3. Anglie (East Tilbury), 4. Kanada (Batawa), 5.Brazilie (Batatuba))

– Použití baťova modulu 6,15 x 6,15 m v satelitech? 

– Srovnání proporcí  a měřítka, konstrukčních prvku, detailů 

– Cihla jako cihla ?

– Cihelná stěna, která je součásti FRAGMENTu je vyzděna ze zlínských, möhlinských, east- tilburských aj.cihel.

4. MEMENTO MORI

– 1914 Le Corbusier- DOMINO – předobraz baťovské architektury ?

– Nenastala již v 30.letech v rozletu baťovské arch. na všechny kontinety první absorbing modernity?

– pozvolný úpadek od konce 60.let

– postupné uzavírání továren koncem 20.stol.

– satelity včetně ZLÍNA se stávají památkovými zónami

– 2013 byl ve Zlíně na budovy 24,25,26 vydán demoliční výměr 

–  2014 KRUH SE UZAVÍRÁ !?

– zamyšlení nad batovými  stavbami  v kontextu současnosti – CO DÁL?!  A zapojení návštěvníků bienále (jak vidí budoucnost baťovské architektury)

Soutěž 
Stupně: studie

Rok: 2013